ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция на организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

33031-Court_HammerВърховният административен съд окончателно потвърди решение на КЗК, с което на „Трансинс технорециклираща компания“ АД (Трансинс) е наложена имуществена санкция в размер на 3% от общия оборот за увреждане доброто име на конкурент. Комисията е установила, че представители на ответното дружество са се свързвали с членове на “Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци” АД („НООРО“) и са предлагали услугите на „Трансинс“, като са представяли невярна информация, че разрешението на „НООРО“ като организация по оползотворяване е отнето, съобщават от пресцентъра на съда.

 

ВАС, 3 членен състав, отхвърля жалбата, подадена от „Трансинс“ против Решението  на Комисията

След съвкупна преценка на събраните доказателства тричленният състав на ВАС е преценил, че те установяват извършването на нарушение по чл. 30 ЗЗК. Този извод е обоснован с аналогичните по съдържанието си писмени обяснения на посочените четири дружества, на които представител на „Трансинс“се е обаждал по телефона през месец май/юли 2014 година със сведение за отнето разрешение на „Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци“ АД (НООРО) и обусловено от него предложение да се прекратят договорите за сътрудничество с НООРО и да се сключат такива с „Трансинс“.

Петчленен състав на ВАС приема, че като е достигал до същото крайно заключение и е отхвърлил жалбата срещу оспорения акт на КЗК, тричленният състав е постановил решение, което не страда от релевираните касационни пороци и като правилно следва да бъде оставено в сила.

 

Пълният текст на решението може да бъде намерен на: Решение № 3264 по адм. дело № 1157/2016 на ВАС

В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

Коментарите са затворени.