Държавен вестник бр. 19 от 11.03.2016 г.

Държавен вестник, брой 19 от 11.03.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
ЗАКОН за железопътния транспорт
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАКОН за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем между Република България и Европейската инвестиционна банка
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения“

Президент на републиката

УКАЗ № 42 за награждаване на г-н Харри Салми – извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 45 за награждаване посмъртно на Ваньо Митков Танов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 02.03.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 02.03.2016 г. за допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 02.03.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Института по публична администрация
УСТРОЙСТВЕН правилник на Института по публична администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 09.03.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
НАРЕДБА за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
РЕШЕНИЕ № 140 от 02.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“ за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 141 от 02.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

 

Коментарите са затворени.