Държавен вестник бр. 17 от 01.03.2016 г.

Държавен вестник, брой 17 от 01.03.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за малките и средните предприятия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Президент на републиката

УКАЗ № 35 за освобождаване на Александър Стоянов Савов от длъжността постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж, Френската република
УКАЗ № 36 за освобождаване на Василий Христов Такев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша
УКАЗ № 37 за назначаване на Емил Савов Ялнъзов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 24.02.2016 г. за изменение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 24.02.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 24.02.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 24.02.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за медицинската експертиза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 24.02.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 24.02.2016 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.
НАРЕДБА за осигурителните каси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 25.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 25.02.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
РЕШЕНИЕ № 120 от 24.02.2016 г. за приемане на План за управление на Природен парк „Беласица“

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност
НАРЕДБА № 8121з-142 от 22.02.2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации
НАРЕДБА № 8121з-667 от 6.10.2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ADN/M 014 съгласно 1.5.1 от Приложените към ADNправила за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба в съответствие с правило 9.3.2.13.3 от ADN

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-5 от 16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища
НАРЕДБА № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища35

Министерство на отбраната
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски
НАРЕДБА № 52 от 18.02.2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10515 от 12.10.2015 г. по административно дело № 8888 от 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 1694 от 17.02.2016 г. по административно дело № 13709 от 2015 г.

 

Коментарите са затворени.