Държавен вестник бр. 9 от 02.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 09 от 02.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 28.01.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се съби¬рат по Закона за лекарствените про¬дукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 28.01.2016 г. за приемане на Наредба за дър-жавните изисквания за придобиване на висше образование на образовател¬но-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 28.01.2016 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 28.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 28.01.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 28 януари 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията зафинансов надзор за 2016 г. 7
РЕШЕНИЕ № 35 от 22 януари 2016 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2015 г. и за приемане на Националната статистическапрограма за 2016 г.7
РЕШЕНИЕ № 48 от 28 януари 2016 г. за изменение на Решение № 52 от 2014 г. на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Стария даскал“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на „Барон“ – ООД, Хасково88
РЕШЕНИЕ № 52 от 03.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Стария даскал“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на „Барон“ – ООД, Хасково88

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 – 2018 г.88

Министерство на вътрешните работи

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология93
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология93
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-773 от 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или лево¬вата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи93
НАРЕДБА № 8121з-773 от 01.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи93

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.94
НАРЕДБА № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.106

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8928 от 22 юли 2015 г. по административно дело № 13212 от 2014 г.115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 22.08.2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г.128
ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“128
РЕШЕНИЕ № 424 от 14 януари 2016 г.по административно дело № 12915 от 2015 г.129
РЕШЕНИЕ № 514 от 18 януари 2016 г. по административно дело № 8727 от 2015 г.131
НАРЕДБА № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им133

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци135

 

Коментарите са затворени.