Държавен вестник бр. 16 от 26.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 16 от 26.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за изпълнение – договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа , подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и териториии на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г.10
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 23 за награждаване на г-н Никос Анастасиадис – президент на Република Кипър, с орден „Стара планина“ с лента

Конституционен съд

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организация на дейността на Конституционния съд
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ18
НАРЕДБА № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ

Министерство на правосъдието
Министерство на икономиката
Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
НАРЕДБА № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 16 на БНБ от 10.02.2016 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въстание“69
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2016 г.86

 

Коментарите са затворени.