Държавен вестник бр.15 от 23.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 15 от 23.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
ЗАКОН за регионалното развитие
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.“
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ на Четиридесет и третото Народно събрание във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери

Министерство на образованието и науката

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на образованието и науката на Република България и Националния съвет за научно и технологично развитие на Федеративна република Бразилия
ПРОГРАМА за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката на Черна гора15

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № H-3 от 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент № 3821/85 на Съвета от 20.12.1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти № 3821/85 и № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент № 3820/85 на Съвета
НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на СПИСЪК на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели21
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2016 г.40
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ и чл. 14 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебен район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2016 г.57
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2016 г.57
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2016 г.63
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2016 г.63
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, за 2016 г.66

 

Коментарите са затворени.