Държавен вестник бр. 14 от 19.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 14 от 19.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за медицинските изделия
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
ЗАКОН за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

Конституционен съд

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Конституционния съд
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 23.07.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 16.02.2016 г. за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 16.02.2016 г. за изменение на Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 на МС от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и о

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
НАРЕДБА № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

 

Коментарите са затворени.