Държавен вестник бр. 13 от 16.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки86
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания86
ЗАКОН за търговския регистър86
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН86
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС86
ЗАКОН за горите86
ЗАКОН за „Държавен вестник“86
ЗАКОН за движението по пътищата87
ЗАКОН за достъп до обществена информация87
ЗАКОН за електронното управление87
ЗАКОН за общинската собственост87
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол87
ЗАКОН за концесиите87
ЗАКОН за публично-частното партньорство87
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 11.02.2016 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 – 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 77 от 11.02.2016 г. за приемане на План за управление на Природен парк „Персина“

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
НАРЕДБА № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата124

 

Коментарите са затворени.