Държавен вестник брой 5 от 19.01.2016 г.

Държавен вестник, брой 5 от 19.01.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 07.01.2016 г. за приемане на Наредба за управление на минните отпадъци
НАРЕДБА за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 28.01.2009 г. за приемане на Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници4
НАРЕДБА за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 на МС от 30.12.1999 г. за определяне на цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на природния газ, за приемане на Наредба за прилагане на цените на топлинната енергия и на природния газ за вътрешния пазар и на Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 на МС от 2.02.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за енергетиката4
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за енергетиката4
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиранеизм. _4
НАРЕДБА относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз в областта на енергетиката, на институции на Европейския съюз4
НАРЕДБА за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства4
НАРЕДБА за Националния геоложки фонд4
НАРЕДБА за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване4
НАРЕДБА за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства4
НАРЕДБА за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване4
НАРЕДБА за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд5
НАРЕДБА за управление на минните отпадъци5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 11.01.2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 14.01.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 14.01.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2006 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 14.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 7 от 08.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – вулкански туфи, от находище „Роза“, разположено в землището на с. Брежана, община Джебел, област Кърджали, на „Андезит“ – ООД, гр. Бургас
РЕШЕНИЕ № 8 от 08.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Галчово гнездо“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на „Илинденци – Мрамор“ – АД, с. Илинденци

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Министерство на туризма

НАРЕДБА № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

 

Коментарите са затворени.