Държавен вестник бр. 8 от 29.01.2016 г.

Държавен вестник, брой 08 от 29.01.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за закрила на детето10
ЗАКОН за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
ЗАКОН за изменение на Кодекса на труда
КОДЕКС на труда

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 22.01.2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър
НАРЕДБА за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
НАРЕДБА за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
НАРЕДБА за административното обслужване15
НАРЕДБА за електронните административни услуги15
НАРЕДБА за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги16
НАРЕДБА за Административния регистър16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 27.01.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.35

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти и войници за обучение в професионалните сержантски колежи
НАРЕДБА № Н-6 от 29.03.2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
НОРМИ за проектиране на пътни и железопътни тунели

 

Коментарите са затворени.