Държавен вестник бр. 7 от 26.01.2016 г.

Държавен вестник, брой 07 от 26.01.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ относно проведения на 25 октомври 2015 г. национален референдум

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 19.01.2016 г. по конституционно дело № 5 от 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 21.01.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 21.01.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 21.01.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за закрила на детето
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 21 от 19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мергелни глини, от находище „Александра“, разположено в землището на с. Ловец, община Търговище, област Търговище, на „Тайфун – БГ“ – ООД, гр. Търговище
РЕШЕНИЕ № 22 от 19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище „Илинденци“, участък „Централен-1“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на „Илинденски мрамор“ – ООД, гр. Сандански
РЕШЕНИЕ № 24 от 20.01.2016 г. за прекратяване на процедури за предоставяне на концесии за услуги за морски плажове
РЕШЕНИЕ № 28 от 21.01.2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск
НАРЕДБА № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от пл

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 12997 от 02.12.2015 г. по административно дело № 13261 от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Витоша“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3008-ПВР от 12.01.2016 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България
РЕШЕНИЕ № 3009-ПВР от 14.01.2016 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12.01.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 3008-ПВР от 12.01.2016 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България
РЕШЕНИЕ № 3020-НС от 21.01.2016 г. относно обявяване на Маноил Минчев Манев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица169

 

Коментарите са затворени.