Държавен вестник бр. 6 от 22.01.2016 г.

Държавен вестник, брой 06 от 22.01.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 7 за награждаване на г-н Бунян Саптомо – извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Mинистерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 18.01.2016 г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
НАРЕДБА за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги
НАРЕДБА за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
НАРЕДБА за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
НАРЕДБА за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия
НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях
НАРЕДБА № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 7707 от 25 юни 2015 г. по административно дело № 1132 от 2015 г.91
НАРЕДБА № 15 от 28.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“96
РЕШЕНИЕ № 14167 от 22.12.2015 г. по административно дело № 10536 от 2015 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица100

 

Коментарите са затворени.