Държавен вестник бр. 4 от 15.01.2016 г.

Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 2 за награждаване на г-н Емил Зулфугар оглу Каримов – извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 3 за награждаване на проф. д-р Милан Стоянов Миланов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 4 за награждаване на Йордан Михайлов Семерджиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 от 30.12.2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395 от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Министерство на външните работи
Министерство на икономиката

ДОГОВОР за търговия с оръжие Преамбюл

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
НАРЕДБА № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
НАРЕДБА № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица116

 

Коментарите са затворени.