Държавен вестник бр. 3 от 12.01.2016 г.

Държавен вестник, брой 3 от 12.01.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 1 за изменение на Указ № 244 от 7 декември 2015 г. за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет
УКАЗ № 244 за определяне на Екатерина Спасова Гечева-Захариева и ген.-лейт. Атанас Николов Самандов за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет
УКАЗ № 5 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 6 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, на 13 март 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 29.12.2015 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 от 30.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 от 30.12.2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.
НАЦИОНАЛНИ стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на MС от 21.03.2005 г. за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия135

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-15 от 11.12.2015 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите училища в мирно време
НАРЕДБА № Н-5 от 02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2016 г.143
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2016 г.159
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния съд – Сливен, и Административния съд – Сливен, за 2016 г.159
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол, за 2016 г.164

 

Коментарите са затворени.