Прокуратурата в Благоевград разпореди проверка на площадките за игра в 14 общини

изтеглен файлОкръжна прокуратура в гр. Благоевград сe самосезира по реда на надзора за законност, относно възникналия инцидент с непълнолетно дете на спортната площадка в СОУ“ Н. Парапунов“ гр. Разлог. Изискванията на законодателя за изграждането на детски площадки са изрично регламентирани от нормите на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето на основание чл.62, ал.11 от ЗУТ, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

Съгласно §1, т.1 от ДР на НУРУБПИ „площадка за игра“ е площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 ЗУТ. Последната норма от своя страна определя, че площадка за игра е обществено достъпна открита или закрита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящо за целта устройство, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите.

За изясняване на обстоятелствата по преписката и установяване актуалното техническо състояние и собствеността на площадките за игра по смисъла на § 5, т. 70 ЗУТ, както и  за защита на обществения интерес Окръжна прокуратура в гр. Благоевград е възложила проверка на контролните органи при Община Благоевград, Община Симитли, Община Струмяни, Община Гоце Делчев, Община Хаджидимово, Община Банско, Община Разлог, Община Сандански, Община Петрич, Община Сатовча, Община Белица, Община Гърмен, Община Кресна и Община Якоруда.

Целта на проверката е да обхване всички изградени площадки за игра на територията на общините /вкл. спортните и детски площадки в училищата и детските градини/ , като се установи съответствието им  с  разпоредбите на Закона за устройство на територията  и  Наредбата№ 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

При проверката контролните органи следва да установят  и документират:

– брой, местонахождение и собственост на откритите и закрити площадки за игра;

– ползвател на площадките /правно основание/;

– брой и местонахождение на  въведените в експлоатация  площадки за игра;

– брой и местонахождение  на площадките за игра, които не са въведени в експлоатация ;

– техническа безопасност  на съоръженията за игра и техните части, предвидени ремонтни дейности, срок за извършването им;

– план за контрола и поддържането им  за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.

Окръжна прокуратура гр. Благоевград следва да бъде уведомена  от кметовете на посочените по-горе общини с обобщен доклад, в който да се отразят направените констатации в т.ч. нарушенията на съответните актове, предприетите конкретни мерки за отстраняване на закононарушенията и издадените административни актове.

Определеният срок за извършване на проверката е 45 дни.

Коментарите са затворени.