Държавен вестник бр. 100 от 18.12.2015 г.

Държавен вестник, брой 100 от 18.12.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
КОНСТИТУЦИЯ на Република България
ЗАКОН за изменение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи5
ЗАКОН за горите6
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Президент на републиката

УКАЗ № 263 за назначаване на Драгомир Здравков Димитров за председател на Държавна агенция „Разузнаване“
УКАЗ № 264 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 265 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, на 13 март 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 12.12.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 на МС от 23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 на МС от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 от 12.12.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 12.12.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на енергетиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на енергетиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 15.12.2015 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Министерство на външните работи

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Грузия

Министерство на земеделието и храните

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Грузия за сътрудничество в областта на селското стопанство
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на земеделието и храните на Република България и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република за сътрудничество в областта на санитарните и фитосанитарните въпроси
НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство
на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
НАРЕДБА № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Камара на частните съдебни изпълнители

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № Із-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 618 от 10.12.2015 г. за изменение на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
РЕШЕНИЕ № 1212 на КРС от 27.09.2007 г. за технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
РЕШЕНИЕ № 621 от 10.12.2015 г. за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6686 от 08.06.2015 г. по административно дело № 1265 от 2014 г.
НАРЕДБА № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
РЕШЕНИЕ № 8770 от 16.07.2015 г. по административно дело № 4528 от 2014 г.
НАРЕДБА № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца
РЕШЕНИЕ № 12637 от 25.11.2015 г. по административно дело № 8986 от 2015 г.
НАРЕДБА № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
РЕШЕНИЕ № 13014 от 02.12.2015 г. по административно дело № 4389 от 2015 г.
ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане делапрез м. февруари 2016 г.

 

Коментарите са затворени.