Новият софтуер за разпределение на дела трябва да заработи в началото на 2016 г.

изтеглен файлНадявам се в новият софтуер за случайно разпределение на дела да заработи в началото на следващата година. Според приетите срокове от Европейския съюз, целият преход за дигитализирането на дела, премахването на хартията и въвеждането на електронно обслужване на гражданите, трябва да приключи до 2020 г. Това заяви днес министърът на правосъдието Христо Иванов по време на парламентарния контрол в отговор на питане на народния представител Слави Бинев за набелязаните от Министерството на правосъдието мерки за въвеждане на електронното правосъдие, предават от пресцентъра на министерството.


Министър Иванов отбеляза, че новият софтуер, който Висшият съдебен съвет (ВСС) въвежда в момента, е разработен от широка група IT експерти от различни институции.

„Следващата голяма стъпка, която трябва да направят институциите и особено ВСС и инспекторатът към него, е да развият собствен капацитет за IT проверки, защото това е липсващ елемент. Сигурността на софтуера не може да се гарантира без сигурността на средата, в която той се прилага“ , каза правосъдният министър.
Той подчерта, че е налице стратегическата рамка за въвеждането електронното правосъдие – Концепция, Стратегия и Пътна карта и че крайната цел включва огромна промяна, която ще засегне милиони граждани. „Хартията ще изчезне и информацията, която се разменя между съда и гражданите, ще се дигитализира. Това наистина е културна и технологична революция. От тази гледна точка наличието на ясно и дългосрочно планиране е много важно и трябва да сме наясно, че този процес не може да приключи с един удар“, подчерта министър Иванов.
В Пътната карта за електронно правосъдие, която е приета от Министерския съвет и ВСС, са разписани конкретните мерки за преминаване към напълно дигитален формат на правораздаване.
„Първата крачка, от една страна, е създаване на нормативна рамка, която ще бъде направена с приемането от Народното събрание на проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Става дума за изключително детайлно разработени норми, чието поредно обсъждане предстои през януари следващата година“, заяви министърът и припомни, че Министерството на правосъдието вече е предприело стъпки по изграждане на част от електронните услуги, а именно:
• Създадена е възможност за българските граждани в чужбина да заявяват и да им бъде предоставяно свидетелство за съдимост по електронен път от консулските служби (7 дни в седмицата / 24 часа в денонощието)
• Реализирана е техническа възможност за заявяване и предоставяне на справки за съдимост по електронен път, което може да става през цялото денонощие. Такива справки се правят около 250 000 на година;
• В момента се финализира система за заплащане по електронен път на услуга електронно свидетелство за съдимост;
• Предоставена е възможност за подаване по електронен път на отчетни документи за дейността на юридическите лица с нестопанска цел.
По проект на ВСС се разработва Единен портал за електронно правосъдие. С него ще се предоставя централизиран достъп на гражданите до дела и сайтовете на органите на съдебна власт, които ще бъдат унифицирани по обем и обхват на информация.
Финансирането за въвеждането на електронното правосъдие е обезпечено от Оперативна програма “Добро управление” 2014 – 2020 г. с общ размер на 34 923 800 лв., което  ще направи възможно набелязаните мерки от Министерството на правосъдието за въвеждане на електронното правосъдие да бъдат реализирани, подчерта Христо Иванов.

Коментарите са затворени.