Държавен вестник бр. 92 от 27.11.2015 г.

Държавен вестник, брой 92 от 27.11.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ЗАКОН за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г. , подписано на 24 юли 2015 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за движението по пътищата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 20.11.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Сметната палата за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 20.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 20.11.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, приета с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 20.11.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 20.11.2015 г. за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 20.11.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 на МС от 31.07.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране ирегистриране на цените на лекарствените продукти.19

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита42
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита42
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение42
НАРЕДБА № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение42
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите53
НАРЕДБА № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите53
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.68
НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.68
НАРЕДБА № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.85

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета86
НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета86

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2016 г.90

 

Коментарите са затворени.