Държавен вестник бр. 89 от 17.11.2015 г.

Държавен вестник, брой 89 от 17.11.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право
ЗАКОН за приемане на Декларация за признаване задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция
ЗАКОН за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по здравеопазването

Президент на републиката

УКАЗ № 219 за награждаване на г-н Александру Пригорски – извънреден и пъл- номощен посланик на Република Молдова в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 от 11.11.2015 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 11.11.2015 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветераните от войните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 11.11.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент № 343/2003 на Съвета от 18.02.2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент № 1560/2003 на Комисията от 02.09.2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент № 2725/2000 на Съвета от 11.12.2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент № 407/2002 на Съвета от 28.02.2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2007 г.11
НАРЕДБА за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 12.11.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Национална агенция за приходите

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 7 от 06.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 21 от 12.11.2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2930-НС от 12.11.2015 г. относно обявяване на Христо Грудев Грудев за народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1051 от 29.10.2015 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация по чл. 217д, ал. 1 ЗКПО за дължимия данък върху допълнителните разходи на народните представители49

 

Коментарите са затворени.