Презаверяване на разрешение за строеж

imagesСмисълът на това производство е за случаите, когато разрешението за строеж изгуби правната си сила, то да може да бъде презаверено, а ако това не е поискано от правоимащите лица в 1-годишен срок, одобреният инвестиционен проект губи своето правно действие (чл. 153, ал. 3 от ЗУТ). Разрешението за строеж е срочно – издава се за срок от 3 години и ако в този период не е започнало строителството, губи правната си сила, както и ако в 5- годишен срок не е завършен грубия строеж. Ако разрешителното се отнася за линейни обекти – в период от 10 години трябва да е завършило строителството (чл. 153, ал. 2 от ЗУТ). Посочените срокове започват да текат от влизане в сила на разрешението за строеж.

 

Производството започва по инициатива на заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, като подава заявление до съответния областен управител по местонахождение на имота.

Необходими документи

До съответния областен управител се подават следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, доказващ, че възложителят притежава право на собственост върху имота или ако има учредено право на строеж в чужд имот по силата на договор или закон, съответно представя документ, удостоверяващ това право;
  1. Разрешение за строеж – в оригинал;
  2. Одобрен инвестиционен проект, който не е загубил правното си действие;
  3. Констативен протокол, с който е установено, че разрешението за строеж е изгубило правното си действие;
  4. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
  5. Необходими разрешителни по чл. 44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта, които не са загубили правно действие;
  6. Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, когато такова се изисква;
   1. Технически паспорт в случаите по чл. 148, ал. 13 ЗУТ;
   2. Попълнено приложение № 1 от Инструкция № 3 от 2001 г. за прилагане на раздел IV от Тарифа № 14;
   3. Документ за платена такса по Тарифа № 14;
   4. Нотариално заверено пълномощно – когато заявлението не се подава от възложителя.

Регионалната дирекция за национален строителен контрол и засегнатите общини се уведомяват за издадения акт и им се изпраща копие от него.

Такси

Съгласно чл. 153, ал. 4 от ЗУТ и чл. 29, ал. 4 от Тарифа № 14 се заплаща 50% от стойността на превидената такса по общия ред.

Срок за изпълнение

Според разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 57, ал. 1 и 5), административният орган трябва да се произнесе по искането за презаверяване на разрешение за строеж в срок до 30 дни от датата на започване на административното производство.

Обжалване

Издадената заповед за презаверяване на разрешение за строеж или отказа да се издаде такава се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването.

 

Процедурата може да прочетете и в системата Apis Web

Коментарите са затворени.