Парламентът прие на първо четене промени в ДОПК

430x287Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията, внесени от Министерския съвет на 15 септември 2015 г., въвеждат разпоредбите на европейска директива относно осъществяването на автоматичен обмен на финансова информация, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

В мотивите се посочва, че автоматичният обмен на финансова информация на определени интервали от време се предприема с оглед на зачестилите през последните години трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в рамките на Европейския съюз, така и в световен мащаб.

Промените в ДОПК, внесени от МС на 23 юли 2015 г., могат да бъдат обединени в три основни групи: прецизиране на действащи разпоредби с цел оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на междуинституционалното взаимодействие; подобряване на нормативните режими по принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта; синхронизиране и уеднаквяване на нормативната регламентация по събиране на държавните и частните вземания и промени в Закона за Националната агенция за приходите, свързани с функционалните компетентности на агенцията по събиране на публичните вземания.

Третият проект за изменение на ДОПК, предложен от депутати от Реформаторския блок и ГЕРБ, цели по-нататъшно пренасочване на част от административните дела към административни съдилища от съдебни райони на страната с по-малка натовареност. Според вносителите това ще допринесе за ускоряване на съдопроизводството в административните съдилища в столицата и големите градове. В проекта се предлага и промяна на реда за възобновяване на ревизионно производство при влязъл в сила ревизионен акт. Предвижда се искането за възобновяване да се прави пред същия орган, който е постановил извършването на първоначалната ревизия.

Коментарите са затворени.