Министерство на правосъдието издаде заповед за заличаване на още един синдик

photo_verybig_860898 Заради извършени сериозни нарушения министърът на правосъдието Христо Иванов изключи Даниела Куцева от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производството по несъстоятелност по Търговския закон. Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд и след влизането й в сила ще бъде обнародвана в „Държавен вестник“, съобщават от пресцентъра на институцията.

 


Заповедта е издадена в резултат на проверка на Инспектората на министъра по Закона за съдебната власт, започнала след сигнал на член на управителното тяло на „Технологичен център – Институт по микроелектроника” АД (ТЦ-ИМЕ АД) срещу Даниела Куцева в качеството ѝ на временен синдик, назначен от Софийски градски съд (СГС) като обезпечителна мярка по чл. 629а, ал. 1, т.1 от Търговския закон (ТЗ).

Проверката на работата на г-жа Куцева като временен синдик на ТЦ-ИМЕ АД е установила редица нарушения и превишаване на права. През юни 2014 г., ден преди да встъпи в длъжност и без все още да притежава качеството на временен синдик по чл. 629а, ал. 1, т. 1 от ТЗ, тя е сключила договор за охрана от името на дружеството. По правило временният синдик по чл. 629а от ТЗ не представлява дружеството и няма право да сключва договори и да поема задължения от негово име.
Нещо повече, сключеният едногодишен договор за охрана на офиса на дружеството е крайно неизгоден, става ясно от констатациите на Инспектората. Договорът е с „Делта гард“ ООД, охранителна фирма, станала известна от предишен случай на превишаване на права от временен синдик по същата схема. Според неговите клаузи, срещу цена от 25 000 лв. месечно „Делта гард“ ООД трябва да осигури три 24-часови поста и 1 пост на 12-часов режим за офиса на дружеството в София. Същевременно, още преди назначаването на временния синдик по чл. 629а, ал.1, т.1 от ТЗ, с протокол за претърсване и изземване, Следственият отдел на СГП е иззел от офиса документацията, която трябва да се охранява, като този факт е бил съобщен на синдика  Куцева. На 19 юни 2014 г. тя уведомява съда, че е поставен само един пост – на 24-часов режим пред входа на сградата, в която се помещава дружеството, което по същество е неизпълнение на договора за охрана. Въпреки невъзможността да бъде изпълнен договорът, синдик Куцева не е предприела необходимото за неговото изменение или прекратяване. При сключения на 3 септември 2014 г. нов договор за охрана отново са предвидени 4 поста – три 24-часови и един на 12-часов режим.
С анекс към първия договор, е договорена неустойка в размер на 30 (тридесет) месечни вноски, при прекратяване на договора по вина на която и да е от страните. Размерът на неустойката надвишава 2,5 пъти размера на възнаграждението по договора, предвидено за целия срок на действие.
„Съгласно чл. 660, ал. 1 от ТЗ синдикът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец. Само по себе си понятието „грижата на добър търговец“ е абстрактно и съдържанието му се определя за всяка конкретна хипотеза. Основният критерий, който следва да се приложи е положил ли е онези усилия, настойчивост и добросъвестност при упражняване на правомощията си като временен синдик, назначен по чл. 629а, ал.1, т. 1 от ТЗ, така че да охрани в максимална степен интересите на дружеството. Видно от сключените договори за охрана и анекси към тях, синдикът не е изпълнявал задълженията си с грижата на добър търговец“, пише в заповедта на министъра.
Даниела Куцева не е изпълнила и задължението си по чл. 659, ал.1 от ТЗ да вписва всяко свое действие, свързано с управление или разпореждане  с вещи и права от имуществото на длъжника.
През август 2014 г. Окръжен съд – Варна освобождава г-жа Куцева като синдик по друго търговско дело с мотив, че тя не е изпълнявала задълженията си и с действията си е застрашила интересите на кредитора или длъжника (чл. 655, ал. 2 ТЗ). Определението на ОС–Варна по това дело е потвърдено от Варненския апелативен съд през октомври, а малко след това, въз основа на това определение г-жа Куцева е била освободена като синдик и по друго търговско дело в ОС – Варна, пак потвърдено от АС-Варна. Основанието този път е чл. 657, ал. 1,т.3 от ТЗ – тя е престанала да отговаря на изискванията на закона, доколкото Търговският закон поставя условие синдикът да не е бил освобождаван като синдик на основание чл. 655, ал. 2 ТЗ (неизпълнение на задълженията или застрашаване интересите на кредитора или длъжника).
На същото основание чл. 657, ал.1, т. 3 от ТЗ (не отговаря на изискванията на закона) Даниела Куцева е била освободена от съда като временен синдик на ТЦ-ИМЕ АД на 5 декември 2014 г. С определението тя е била задължена да представи окончателен доклад  в 3-дневен срок. Отчетът е бил представен едва месец по-късно.
Даниела Куцева е вторият синдик, за който министър Иванов издава заповед за заличаване от списъка заради извършени нарушения. На 12 януари т. г. министърът на правосъдието нареди изключването на Панайот Велков от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон. Проверката на дейността на Панайот Велков като временен синдик, назначена по повод на няколко сигнала по различни дела, констатира редица нарушения – превишаване на правомощия, неправомерно сключване на договори за сметка на дружествата-ответници, включително и на договори за охрана, при крайно неизгодни условия, различни действия, които затрудняват търговската дейност и др.

Коментарите са затворени.