Държавен вестник бр. 81 от 20.10.2015 г.

Държавен вестник, брой 81 от 20.10.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
ЗАКОН за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво, Протокол № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво и Протокол № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
ЗАКОН за защита при бедствия
ЗАКОН за изменение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за автомобилните превози

Президент на републиката

УКАЗ № 181 за назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Колумбия със седалище в Бразилия
УКАЗ № 182 за награждаване посмъртно на Григор Владимиров Кумитски с орден „За храброст“ първа степен
УКАЗ № 183 за освобождаване на бригаден генерал Димитър Атанасов Шивиков от длъжността „командир на 61-ва механизирана бригада“ и от военна служба
УКАЗ № 185 за освобождаване на контраадмирал Георги Христов Фиданов от длъжността „съветник на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност“ и назначаването му на длъжността „военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 14.10.2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с уврежданияи критериите за представителност на организациите на хора с уврежданияи на организациите за хора с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 от 15.10.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия за взаимно признаване на свидетелства на морските лица съгласно Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. , както е изменена

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

 

Коментарите са затворени.