Държавен вестник бр. 80 от 16.10.2015 г.

Държавен вестник, брой 80 от 16.10.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците
ЗАКОН за убежището и бежанците
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за народната просвета
ЗАКОН за здравето
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Президент на републиката

УКАЗ № 197 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за военното разузнаване, приет от ХLIIІ Народно събрание на 1 октомври 2015 г. , и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 12.10.2015 г. за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г.
ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 18.03.1993 г. за одобряване на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 от 12.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 12.10.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 от 12.10.2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 12.10.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
РЕШЕНИЕ № 790 от 12.10.2015 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-12 Кнежа“, разположена на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 45 от 2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
НАРЕДБА № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи

 

Коментарите са затворени.