Държавен вестник бр. 79 от 13.10.2015 г.

Държавен вестник, брой 79 от 13.10.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за народната просвета69
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план69
КОДЕКС на труда74
ЗАКОН за вероизповеданията75
ЗАКОН за професионалното образование и обучение75
ЗАКОН за местните данъци и такси75
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта75
ЗАКОН за семейни помощи за деца76
ЗАКОН за туризма76
ЗАКОН за борба с трафика на хора76
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България76
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания76
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия76
ЗАКОН за данък върху добавената стойност76
ЗАКОН за насърчаване на заетостта77
ЗАКОН за движението по пътищата77
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане77
ЗАКОН за горите77
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража77
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства78
ЗАКОН за занаятите78
ЗАКОН за защита при бедствия78
ЗАКОН за чужденците в Република България78
ЗАКОН за висшето образование78
ЗАКОН за закрила на детето78
ЗАКОН за хазарта78
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за Държавна агенция „Разузнаване“
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България97
ЗАКОН за защита на класифицираната информация97
ЗАКОН за здравното осигуряване97
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия97
ЗАКОН за устройство на територията97
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица98
ЗАКОН за уреждане на колективните трудови спорове98
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства98
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд99
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия99
ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България99
КОДЕКС за социално осигуряване99
ЗАКОН за Българската телеграфна агенция100
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари100
ЗАКОН за електронните съобщения100
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба100
ЗАКОН за българските лични документи100
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС100
ИЗБОРЕН КОДЕКС100
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС100
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Президент на републиката

УКАЗ № 176 за награждаване на кардинал Лорис Франческо Каповила – секретар на папа Йоан ХХІІІ, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 от 08.10.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 02.04.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Националния статистически институт

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз

Министерство на земеделието и храните
министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии
НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2522-НС от 08.10.2015 г. относно обявяване за избран за народен представител в Десети изборен район – Кюстендилски

 

Коментарите са затворени.