Държавен вестник бр. 77 от 06.10.2015 г.

Държавен вестник, брой 77 от 06.10.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 172 за освобождаване на генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов от длъжността „военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз“ и от военна служба
УКАЗ № 173 за награждаване на акад. Дочи Русева Ексерова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 25.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. , приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 от 28.09.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 01.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 01.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за персонал по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 от 01.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 от 01.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. , в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № І-141 от 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства
НАРЕДБА № I-141 от 18.09.2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
НАРЕДБА № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-892 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица51
ЗАПОВЕД № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образец на „Сметка за изплатени суми“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица53
РЕШЕНИЕ № 82 на БНБ от 15.09.2015 г. за пускане в обращение, считано от 2 ноември 2015 г. на златна възпоменателна монета „Св. Мина“ от серията „Българска иконография“ с номинална стойност 100 лв.54

 

Коментарите са затворени.