Държавен вестник бр. 76 от 02.10.2015 г.

Държавен вестник, брой 76 от 02.10.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 171 за награждаване на г-н Уорън Милър – член на Комисията за съхраняване на американското културно наследство зад граница, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 от 24.09.2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 на МС от 11.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции „Полиция“ на Национална служба „Полиция“ на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 24.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 755 от 24.09.2015 г. за административно-териториална промяна в община Петрич, област Благоевград – закриване на населени места

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните медицински прегледи
НАРЕДБА № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните медицински прегледи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.14
НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.15
НАРЕДБА № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.15
НАРЕДБА № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.15
НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.15
НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.15
НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.16
НАРЕДБА № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.16
НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.16
НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.16
НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, предлагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.16
НАРЕДБА № 10 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3„Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.17

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на вътрешните работи
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

 

Коментарите са затворени.