Европейският съд забрани на полска фирма да регистрира да постави знак с кайман на чанти, дрехи и обувки заради Lacoste

imagesСпоред Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил или кайман за кожените изделия, дрехите и обувките. През 2007 г. полското дружество Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo- Ustugowo-Produkcyjna („Mocek и Wenta“) подава заявка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) за регистрация на представения по-долу фигуративен знак като марка на Общността за различни стоки и услуги (по-конкретно чанти, дрехи и възглавнички за животни, обувки и обяви за отдаване под наем на недвижими имоти).  Френското дружество Lacoste възразява срещу тази заявка за регистрация, като се позовава на по-ранна марка на Общността, на която то е притежател.

 

СХВП уважава частично възражението на Lacoste, като отказва да регистрира знака на Mocek и Wenta за кожените изделия, дрехите и обувките. Вследствие на това Mocek и Wenta сезират Общия съд на Европейския съюз с искане за отмяна на решението на СХВП.

С произнесеното днес решение Общият съд отхвърля жалбата и с това потвърждава отказа за регистрация на знака на Mocek и Wenta за кожените изделия, дрехите и обувките.

Общият съд разглежда най-напред вероятността от объркване между конфликтните знаци, което би могло да настъпи, ако между тях има визуално, звуково и концептуално сходство. Както СХВП, така и Общият съд счита, на първо място, че между конфликтните знаци има слабо визуално сходство, като се има предвид, че общото между тези два знака е изображението на влечуго от вида на крокодилите и че обикновено масовият потребител запомня само несъвършеното изображение на дадена марка (в двата случая изображение на влечуго от вида на крокодилите, представено в профил с извита опашка). По-нататък Общият съд счита, че фонетичният аспект не е релевантен, тъй като марката „Lacoste“ не съдържа словни елементи, за разлика от заявената за регистрация марка. И накрая, Общият съд потвърждава, че между конфликтните знаци има поне средно по степен сходство в

концептуално отношение, като се има предвид, че фигуративните елементи на всеки от тези два знака са свързани с изображението на влечуго от вида на крокодилите.

По-нататък Общият съд разглежда дали слабото визуално сходство и средното концептуално сходство на конфликтните знаци позволяват да се направи извод за съществуването на вероятност от объркване между тези знаци, с оглед на безспорния факт, че марката „Lacoste“ е придобила чрез използване високо отличителен характер за кожените изделия (по-специално чантите), дрехите и обувките. Общият съд преценява, че по отношение на тези три вида стоки съществува вероятност от объркване, като се има предвид, че съществува вероятност масовият потребител да помисли, че изделията с конфликтните знаци са произведени от едно и също предприятие или от предприятия, свързани икономически помежду им. По-конкретно Общият съд счита, че изображението на каймана на Mocek и Wenta би могло да бъде възприето като вариант на изображението на крокодила на Lacoste, като се има предвид, че последният е придобил широка известност за масовия потребител.

 

                                                                                                                                         Общ съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 109/15

Люксембург, 30 септември 2015 г.

Решение по дело T-364/13 Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Ustugowo-

Produkcyjna/СХВП

Коментарите са затворени.