Държавен вестник бр. 75 от 29.09.2015 г.

Държавен вестник, брой 75 от 29.09.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 18.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „На училище без отсъствия“ и „С грижа за всеки ученик“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 18.09.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 18.09.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 от 23.09.2015 г. за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 на МС от 17.07.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество
РЕШЕНИЕ № 731 от 18.09.2015 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2015 – 2017 г.

Министерство на енергетиката
Министерство на земеделието и храните
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на вътрешните работи
Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8121з-1100 от 09.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасностна обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 439 от 10.09.2015 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работана наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР34

 

Коментарите са затворени.