Държавен вестник бр. 72 от 18.09.2015 г.

Държавен вестник, брой 72 от 18.09.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за здравното осигуряване
РЕШЕНИЕ за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Училището – територия на учениците“, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. , приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 от 11.09.2015 г. за приемане на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ
ЕДИННА процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
НАРЕДБА № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури

Министерство на образованието и науката
Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
НАРЕДБА № 6 от 24.08.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
НАРЕДБА № 6 от 4.04.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Козметична хирургия“
НАРЕДБА № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения
НАРЕДБА № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

 

Коментарите са затворени.