Държавен вестник бр. 66 от 28.08.2015 г.

Държавен вестник, брой 66 от 28.08.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 19.08.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 на МС от 23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 на МС от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 19.08.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 20.08.2015 г. за изменение на Устройствения правил¬ник на областните администрации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 20.08.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта
НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 от 21.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 21.08.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за батерии и акумулатории за негодни за употреба батерии и акумулатори
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 21.08.2015 г. за допълнение на Постановление № 187 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 на МС от 20.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 637 от 21.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище „Милин камък“, разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник, на „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД, София
РЕШЕНИЕ № 639 от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 640 от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Созопол – Буджака“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 641 от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „СБА“, община Каварна, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 642 от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Каваците – север“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 643 от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Смокините – юг“, община Созопол, област Бургас

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън територията на Република България38
ПРАВИЛНИК за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските обединения за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в Европейския съюз45

Инспекторат към висшия съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 17 от 19.08.2015 г. за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 7362 от 18.06.2015 г. по административно дело № 7996 от 2014 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1532-НР от 20.08.2015 г. относно утвърждаване на образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР198
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2015 г.208

 

Коментарите са затворени.