Държавен вестник бр. 65 от 25.08.2015 г.

Държавен вестник, брой 65 от 25.08.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Министерски съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 17.08.2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на На¬редба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. „Инвестиции за ре¬конструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програ¬мен период 2007 – 2013 г.110
НАРЕДБА № 10 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.110

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи110
/необнародвана/112

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 15465 от 18 декември 2014 г. по административно дело № 7996 от 2014 г.112
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ115

 

Коментарите са затворени.