Държавен вестник бр. 64 от 21.08.2015 г.

Държавен вестник, брой 64 от 21.08.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 14.08.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 14.08.2015 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 14.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.

Министерство на правосъдието

ДОГОВОР между Република България и Република Казахстан за екстрадиция

Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. София
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Лесозащитна станция гр. София

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
НАРЕДБА № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.
НАРЕДБА № 9 от 19.11.2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
НАРЕДБА № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № 1 от 2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 22.06.2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация

 

Коментарите са затворени.