ВАС потвърди наложена санкция от КЗК за нелоялно привличане на клиенти от ПОД Алианц България

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Върховният административен съд (ВАС) потвърди имуществена санкция в размер на 104 240 лв., наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на „ПОД Алианц България“ за това, че през 2011 г. е извършило нелоялна конкуренция в нарушение на чл. 36, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), съобщават от пресцентъра на институцията.

 

 

Производството пред КЗК е образувано по искане на конкурентното предприятиe „Ай Ен Джи ПОД“ АД, а установеното нарушение се състои в това, че чрез свои посредници „ПОД Алианц България“ АД се е възползвало от извършени в нарушение на закона нотариални действия, които са породили правни последици, изразяващи се в прехвърляне на осигурените лица към участие във фондовете на „ПОД Алианц България“ АД и нелоялно привличане на клиенти от „Ай Ен Джи ПОД“ АД.

На практика „ПОД Алианц България“ АД е организирало облекчена процедура в нарушение на нормативните изисквания за прехвърляне на средства между фондовете чрез извършване на неприсъствени заверки на заявления на осигурени лица за промяна на участието и прехвърляне на средства, което влиза в противоречие с добросъвестната търговска практика. Чрез това свое пазарно поведение „ПОД Алианц България“ АД по нелоялен начин е постигнало целения резултат – привличане на вече натрупани средства към себе си, като са прекратени договори на осигурени лица с конкурентното дружество „Ай Ен Джи ПОД“ АД.

 

ВАС изцяло споделя констатациите и изводите на КЗК, че това поведение представлява недобросъвестна търговска практика. Според съда, в случая от значение за ангажиране на отговорността на „ПОД Алианц България“ АД е доказаното съдействие на осигурителните посредници, които са действали от името и за сметка на дружеството, като са посещавали потенциалните клиенти в домовете им, разяснявали са им предимствата на прехвърлянето на партидите им към „ПОД Алианц България“ АД, подпомагали са ги при попълването на заявленията, а в някои случаи и на осигурителните договори, като лицата само са подписвали формулярите, а осигурителните посредници са ги вземали и предавали за извършване на незаконосъобразни нотариални действия с цел прехвърляне на средствата на осигурените лица от конкурентното дружество „Ай Ен Джи ПОД“ АД към своите фондове, като по този начин е осъществена нелоялна конкуренция. Решението на ВАС е окончателно.  

 

В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

 

 Използваме случая, за да ви представим кратка статистика за  съдебния контрол върху актовете на КЗК през 2014 г.

По-голямата част- 78 % от решенията на Комисията по прилагане на ЗЗК са окончателно потвърдени от ВАС, 14 % са върнати за преразглеждане от КЗК, а само 8 % от решенията на Комисията са отменени.

 

Коментарите са затворени.