Нови процедурни правила за Общия съд на Европейския съюз

images (1)На 1 юли 2015 г. ще влязат в сила нов процедурен правилник и нови актове по прилагането му , чиято цел е да се подобри протичането на производствата пред Общия съд. Новият процедурен правилник на Общия съд , работата по който започна през 2012 г., ще замести Процедурния правилник от 1991 г. През годините последният е изменян многократно, за да се адаптират и подобрят процесуалните механизми съобразно потребностите и настъпилите промени.

 

Този подход на частични изменения вече изчерпа възможностите си и това наложи извършване на цялостна реформа, в рамките на която оригиналният текст беше преструктуриран и бяха въведени нови разпоредби. При реформата се преследваха няколко цели.

Процесуалните правила бяха адаптирани към споровете, които всъщност разглежда понастоящем Общият съд, като бяха ясно разграничени трите основни производства с присъщите им особености:

  • преките производства, в които има особено много искания в хода на производството, молби за встъпване и молби за поверително третиране,
  • жалбите в областта на интелектуалната собственост,
  • жалбите срещу актовете на Съда на публичната служба.

Полаганите вече от няколко години усилия за увеличаване на ефективността на юрисдикцията продължиха в процесуалната област, за да се повиши способността за разглеждане на делата в разумен срок и при спазване на изискванията за справедлив процес, в съответствие с предвиденото от Хартата на основните права на Европейския съюз. В това отношение следва да се отбележат по-специално:

  • разширяването на приложното поле на разпоредбите, предвиждащи разглеждане от един съдия, по отношение на делата за интелектуална собственост,

опростяването на правилата за определяне на езика на производството и за протичане на писмената фаза на производството по делата за интелектуална собственост (една-единствена размяна на писмени изявления),

  • опростяването на режима на встъпването (вече не се предвижда допускане на встъпване, когато молбата е подадена след изтичане на законоустановения шестседмичен срок след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз (ОВЕС) на съобщението за предявяването на иска или подаването на жалбата),
  • възможността в преките производства Общият съд да се произнесе, без да провежда устна фаза, когато нито една от главните страни не е поискала провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания,
  • възможността в производствата по обжалване Общият съд да се произнесе, без да провежда устна фаза, дори при направено от страна искане,
  • изясняването на правата на встъпилите страни,
  • прехвърлянето на председателите на съставите на някои от досегашните правомощия на съставите за вземане на решения и опростяването на произнасянето в определени случаи с предвиждането на нови хипотези, в които вече не е необходимо постановяване на определение (например при спиране и съединяване),
  • посочването, че Общият съд се произнася в най-кратък срок по възражение за недопустимост или за липса на компетентност, по искане да се установи, че липсва основание за произнасяне по същество, или по всяко друго искане в хода на производството, както и по молба за встъпване или по оспорване на молба за поверително третиране.

Беше обърнато внимание на постигането на съгласуваност между процесуалните нормативни актове, уреждащи разглеждането на правни спорове от юрисдикциите на Европейския съюз, като по-специално беше взет предвид Процедурният правилник на Съда, влязъл в сила на 1 ноември 2012 г., и същевременно бяха положени усилия за отчитане на спецификата на преките производства, в които, от една страна, участват физически или юридически лица, а от друга — държави членки или институции на Съюза.

Юрисдикцията ще разполага с правила, които ще и позволят да се организира по начина, който тя счита за най-подходящ с оглед по-специално на броя на нейните съдии, и с правила, чрез които ще се приложи на практика изменението на Статута, с което беше създадена длъжността заместник-председател на Общия съд.

Бяха решени някои процесуални въпроси, на които процесуалните правила до момента не даваха отговор, и по-специално: предпоставките за преразпределяне на делата, изменението в хода на производството на исканията в исковата молба или жалбата и действията след представяне на документ в изпълнение на предприето от Общия съд действие по събиране на доказателства. Освен това беше предвиден нов особен процесуален механизъм за третиране на поверителните сведения и доказателства, които се отнасят до сигурността на Съюза или на неговите държави членки или до техните международни отношения, и за уреждане на отклоненията от принципа на състезателност, които могат да произтекат в тази връзка. Този режим, съдържащ се в член 105 от Процедурния правилник, ще започне обаче да се прилага едва след публикуването на решение на Общия съд за определяне на правилата за сигурност с оглед на защитата на тези данни.

Бяха също така рационализирани определени механизми: беше премахнато формалното изискване адвокатът, представляващ частноправно юридическо лице, да докаже, че лицето, което го е упълномощило, е имало право да стори това, изоставяне на електронната поща като средство за подаване на процесуалните документи (с цел избягване на определени редовно възникващи затруднения и насърчаване на използването на приложението e-Curia).

Накрая, във формално отношение, беше постигната по-голяма прегледност на правилника чрез дефинирането на основните използвани понятия, общото преструктуриране и озаглавяването на всеки член.

Актовете за прилагане

Общият съд прие няколко акта за прилагане на Процедурния правилник, които също ще влязат в сила на 1 юли 2015 г.

На 20 май 2015 г., след консултиране с държавите членки, Съвета, Комисията, Парламента, СХВП и CCBE юрисдикцията прие на основание член 224 от новия процедурен правилник Практически разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия Съд. Тези разпоредби отменят и заместват Указанията за секретаря от 5 юли 2007 г. и Практическите указания към страните пред Общия съд от 24 януари 2012 г. и обясняват, уточняват и допълват определени разпоредби на Процедурния правилник. Целта им е по-специално да дадат на представителите на страните указания във връзка с оформянето и подаването на процесуалните документи и доказателствата и да им дадат възможност да се съобразят с това, което юрисдикцията ще вземе предвид. Следва да се отбележи, че разпоредбите относно достъпа на трети лица до преписката, анонимността и изключването на определени данни от обществено достъпната информация, които понастоящем се намират в Практическите указания към страните, не са включени в Практическите разпоредби по прилагане, а в самия нов процедурен правилник. По същия начин, чрез включването в Процедурния правилник на правило, което понастоящем се съдържа в Практическите указания към страните, е придадено по-голямо значение на ограничаването на дължината на писмените изявления. Редът за прилагане и последиците от повтарящото се неизпълнение на тази разпоредба са предвидени в Практическите разпоредби по прилагане.

Наложи се предвиденият в Процедурния правилник формуляр на молба за правна помощ да бъде изменен, за да се съобрази с разширяването на приложното поле на правната помощ по отношение на юридическите лица. Освен това, що се отнася до формата, беше изведена на преден план информацията, предназначена за улеснение на лицата, които не се представляват от адвокат. Използването на новия формуляр на молба за правна помощ, който ще се публикува в ОВЕС и ще бъде на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз, трябва да започне на 1 юли 2015 г.

Накрая, трите контролни листа, към които препращат Практическите разпоредби по прилагане, се намират на уебсайта на Съда на Европейския съюз. Тези документи са предназначени да помогнат на представителите на страните, като им предоставят информация за начина на оформяне и подаване на искова молба или жалба на хартиен носител или чрез приложението e-Curia и за протичането на съдебно заседание за изслушване на устните състезания.

Коментарите са затворени.