Държавен вестник бр. 41 от 05.06.2015 г.

Държавен вестник, брой 41 от 05.06.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за Eвропейската заповед за защита
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 29.05.2015 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на структурите по § 94, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 02.06.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

 

Коментарите са затворени.