Агенцията по вписванията ще регистрира юридическите лица с нестопанска цел

40128_thumb2Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Със законопроекта се изпълняват мерки от Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 – 2015г. и Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор, одобрени с решение на Министерския съвет от 5 септември 2012 г., както и се продължава осъществяването на регистърната реформа по отношение на ЮЛНЦ.

 

Основните цели на законопроекта са:
• Подобряване на взаимодействието между държавата и гражданското общество чрез създаване на Съвет за развитие на гражданското общество като консултативен орган към Министерския съвет. Съветът ще обезпечи взаимодействието между гражданските организации и държавата в дългосрочен план като създаде пространство за обсъждане и за генериране на решения отнасящи се до развитието на гражданското общество.
• Осигуряване на финансова устойчивост на инициативи на ЮЛНЦ, свързани с постигането на целите на съвместни политики и решения, обсъждани в Съвета, чрез създаването на Фонд за подкрепа на гражданските инициативи, чието управление ще се възлага на външен оператор след провеждане на конкурс. Фондът ще обезпечи постигането на конкретни резултати от съвместните политики и решения на държавата и гражданските организации, обсъждани и приемани в рамките на Съвета.
• Намаляване на регулаторната тежест върху ЮЛНЦ чрез прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, постигане на по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси и създаване на възможност за електронно подаване на документи.
• Повишаване на прозрачността на ЮЛНЦ и тяхната дейност чрез периодично публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите.
• Освобождаване на съдилищата от дела с ниска правна сложност, което ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността на съдилищата.

Същевременно се осигурява достатъчен и разумен срок за прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията – 3 години от момента на влизане на закона в сила, което се очаква от януари 2016г. Процесът на пререгистрация е освободен от държавни такси и не налага извънредна административна тежест на организациите.
Изработването на законопроекта е съпроводено с широко обществено обсъждане със заинтересованите страни (организации и институции), като е извършена и предварителна оценка на въздействието.

 ЗИД на ЗЮЛНЦ и мотивите към него можете да прочетете на сайта на МП в рубриката „Нормативни актове”/”Проект на нормативни актове”.

Коментарите са затворени.