Проект на нова наредба за вещите лица

изтеглен файлАктуализиране на размерите на възнагражденията и на разходите на вещите лица за извършване на експертизата и изплащане на сумите в срок до 60 дни от приемането на експертизата – това са част от предложенията, залегнали в проекта на Министерството на правосъдието за нова Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 


В проекта, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството /в рубриката „Проекти на нормативни актове”/, се предвижда почасовото възнаграждение на вещите лица да е в размер на 2,3% от минималната работна заплата /МРЗ/ за страната, вместо досегашния размер от 5 лв. В момента размерът на МРЗ е 360 лв. (считано от 01.01.2015 г.), а от 01.07.2015 г. той ще стане 380 лв. По тази причина възнаграждението за всеки действително отработен час на вещите лица се предвижда да е съответно 8,28 лв. до 1 юли т. г. и 8,74 лв. – след тази дата.

За особено сложни и специфични експертизи, извършени от висококвалифицирани вещи лица, възнаграждението може да бъде увеличено до 100 %. За експертизи, извършени в почивни дни и национални празници, възнаграждението може да бъде увеличено до 100 %.
Актуализират се и размерите на възнаграждението, което се дължи на вещото лице при отлагане на делото по независещи от него причини – от 15 лв. на не по-малко от 20 лв., както и разходите за една нощувка – от 35 лв. на 50 лв. За улеснение на вещите лица Наредбата предвижда възможност и за авансово заплащане на разходите за пътни, дневни и квартирни. В документа е предвидено още, че, ако органът, възложил експертизата, откаже да приеме заключението по причини, за които вещото лице отговаря, определеното възнаграждение да не му се изплаща, но отказът трябва да е мотивиран.
Проектът на Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е изготвен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра на правосъдието от 16 декември 2014 г. и в която участваха представители на органите на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет и на практикуващи вещи лица. Причината, поради която се налага министърът на правосъдието да издаде нова Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, е отмяната от Върховния административен съд на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
С Решение № 2305 от 18.02.2014 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица с мотива, че е издадена от министъра на правосъдието в противоречие с материалноправни разпоредби и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила – неспазване на 14-дневния срок за публично обсъждане, както и липсата на доклад и анализ за съответствие с общностното право. Решението е обжалвано пред петчленен състав на ВАС, който със свое Решение № 11 727 от 06.10.2014 г. е потвърдил  първоинстанционното решение. Решението на петчленния състав е окончателно.
      Предложената подзаконова уредба като цяло има за законова рамка действащата към момента глава двадесет и първа „Вещи лица и преводачи“ на ЗСВ. Наредбата има за цел да уреди материята относно вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от министъра на правосъдието в рамките на делегацията, която Законът за съдебната власт му предоставя. Проектът на наредба е структуриран в пет глави. В глава първа се съдържат общите положения на нормативния акт. Глава втора урежда условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица. Глава трета регламентира реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица, както и реда за отписването им. В глава четвърта са уредени условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на вещите лица. Етичните правила за поведение на вещите лица се съдържат в глава пета. В основната си част предложеният проект следва нормативните решения, съдържащи се в отменената Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
Сред новите положения е отмяна на принципа на случайния подбор при назначаване на вещите лица, както и за отпадане на задължението за водене на експертно деловодство за извършените от вещите лица експертизи. Отпадането на принципа на случайния подбор е мотивирано с необходимостта от синхронизиране на наредбата със Закона за съдебната власт, където принципът за случайния подбор бе отменен през 2011 г. Евентуалното връщане на случайния подбор ще бъде възможно едва тогава, когато се създадат нормативни гаранции, че в списъците на вещите лица ще фигурират единствено добросъвестни и компетентни в заявената материя експерти.
Въпреки, че е изработена съвместно с експерти и представители на ВСС, наредбата до известна степен представлява компромис с необходимостта от по-прецизна и концептуално издържана уредба на тази материя. Ето защо, следвайки предварително поетия ангажимент, МП е разпратило писма до всички професионални организации на експерти – вещи лица, както и до ангажираните държавни институции, за съставяне на нова работна група, чрез която проблемите, свързани с подбора на вещи лица, качеството на тяхната работа и осигуряването на адекватно възнаграждение, обвързано с положения труд, да бъдат уредени концептуално, а в последствие – и на нормативно ниво.

Коментарите са затворени.