Държавен вестник бр. 37 от 22.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 37 от 22.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за пътищата
РЕШЕНИЕ за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 15.05.2015 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, приет с Постановление № 217 на Министерския съвет от 2012 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 15.05.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбранатаи за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 18.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 20.05.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Министерство на вътрешните работи
Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Із-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
НАРЕДБА № Із-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейностизм. _

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 13 от 19.05.2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на туризма

НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория
НАРЕДБА № 1 от 5.06.2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

 

Коментарите са затворени.