Държавен вестник бр. 35 от 15.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 35 от 15.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за устройство на територията

Президент на републиката

УКАЗ № 75 за награждаване на г-н Олег Григориевич Димов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 76 за награждаване на г-н Давид Вейзман – аташе по културните въпроси към посолството на Френската република в Република България, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 79 за награждаване на проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов с орден „Стара планина“ първа степен 33
УКАЗ № 80 за награждаване на инж. Кирил Николов Зайков с медал „За заслуга“
УКАЗ № 81 за награждаване на инж. Валентин Иванов Тодоров с медал „За заслуга“
УКАЗ № 82 за награждаване на инж. Димитър Нинов Тодоров с медал „За заслуга“
УКАЗ № 83 за награждаване на проф. инж. Божидар Асенов Божинов с медал „За заслуга“
УКАЗ № 85 за назначаване на Бетина Славчева Жотева за член на Съвета за електронни медии

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на Списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
РЕШЕНИЕ № 302 от 08.05.2015 г. за признаване на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 303 от 08.05.2015 г. за признаване на Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 304 от 08.05.2015 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 305 от 08.05.2015 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 306 от 08.05.2015 г. за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 307 от 08.05.2015 г. за признаване на Сдружение „Съюз на слепите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерство на икономиката

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация

Министерство на труда и социалната политика

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Министерство на културата

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата
НАРЕДБА № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
НАРЕДБА № Н-5 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
НАРЕДБА № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 

Коментарите са затворени.