Държавен вестник бр. 34 от 12.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 34 от 12.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
РЕШЕНИЕ за определяне на Комисия за одитиране на Годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ по повод 70-годишнината от капитулацията на нацистка Германия във Втората световна война и по повод Деня на Европа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 30.04.2015 г. за закриване на Колежа по икономика и управление в структурата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
НАРЕДБА № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
НАРЕДБА № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2813 от 4.11.2011 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 14558 от 04.12.2014 г. по административно дело № 4653 от 2014 г.
НАРЕДБА № 35 от 29.12.2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация

 

Коментарите са затворени.