Държавен вестник бр. 33 от 08.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 33 от 08.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г.
РЕШЕНИЕ във връзка с Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 67 за освобождаване на Бойко Василев Коцев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Москва
УКАЗ № 68 за назначаване на Мая Крумова Христова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Баку
УКАЗ № 69 за награждаване на контраадмирал Димитър Минев Денев с орден „За военна заслуга“ първа степен за големите му заслуги за развитието на Българската армия
УКАЗ № 70 за удостояване на генерал-майор Константин Веселинов Попов с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“
УКАЗ № 71 за удостояване на бригаден генерал Николай Кирилов Петров с висше офицерско звание „генералмайор“, считано от 3 юни 2015 г.
УКАЗ № 72 за освобождаване на контраадмирал Митко Александров Петев от длъжността началник на Военната академия „г. С. Раковски“ и назначаването му на длъжността командир на Военноморските сили, считано от 30 юни 2015 г.
УКАЗ № 73 за освобождаване на бригаден генерал Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, назначаването му на длъжността началник на Военната академия „г. С. Раковски“ и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 30 юни 2015 г.
УКАЗ № 74 за назначаване на полковник Пламен Николов Богданов на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 юни 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 28.04.2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 29.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“
НАРЕДБА за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. , приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. , приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 30.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, приет с Постановление № 280 на Министерския съвет от 2010 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2015 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-468 от 27.04.2015 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № Iз-2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-311 от 17.07.2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент № 1178/2011 на Комисията от 03.11.2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях
НАРЕДБА № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в Регламент (ЕС) № 1178/2011
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
НАРЕДБА № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

 

Коментарите са затворени.