Държавен вестник бр. 32 от 05.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 32 от 05.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за допълнение на Закона за политическите партии
ЗАКОН за политическите партии
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 63 за награждаване на Иван Стефанов Иванов с медал „За заслуга“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 24.04.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 28.04.2015 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г.
МЕТОДОЛОГИЯ за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земед
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 28.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции и на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция за инвестиции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 на МС от 22.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция за инвестиции
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
РЕШЕНИЕ № 274 от 28.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг „Делфин“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 275 от 28.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
НАРЕДБА № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частичноизм. _
НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 12921 от 30.10.2014 г. по административно дело № 5993 от 2013 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Коментарите са затворени.