Държавен вестник бр. 31 от 28.04.2015 г.

Държавен вестник, брой 31 от 28.04.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2013 г. – 31 декември 2013 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.

РЕШЕНИЕ за признаване масовото изтребление на арменците в Османската империя 1915 – 1922 г.

Народно събрание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 23.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 24.04.2015 г. за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-422 от 16.04.2015 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“
НАРЕДБА № Iз-1027 от 12.05.2010 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“ в Република България
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средстваи ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 6 от 12.03.2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 2320 от 2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване
НАРЕДБА № 2320 от 13.01.2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 2 от 20 април 2015 г.

Поправка

НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-16-287 от 9.04.2015 г. за утвърждаване списък на общините, в които за 2014 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. Юни 2015 г.

 

Коментарите са затворени.