Държавен вестник бр. 30 от 24.04.2015 г.

Държавен вестник, брой 30 от 24.04.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 17.04.2015 г. за изменение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г.
ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. , приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. за финансиране на ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Хемус“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 17.04.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 20.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 21.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен фонд „Земеделие“
РЕШЕНИЕ № 251 от 17.04.2015 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията иреда за заплащане на лекарствени продукти почл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарственитепродукти в хуманната медицина, на медицинскиизделия и на диетични храни за специалнимедицински цели, както и на лекарственипродукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-5 от 02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време

Поправка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 06.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по вписванията

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР

 

Вашият коментар