Държавен вестник бр. 29 от 21.04.2015 г.

Държавен вестник, брой 29 от 21.04.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане , 2-ри Свързочен батальон на НАТО

Президент на републиката

УКАЗ № 55 за наименуване на географски обекти в Антарктика

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 16.04.2015 г. за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 16.04.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и продоволствието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 30 юни 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по безопасност на храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-406 от 14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-408 от 14.04.2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-411 от 14.04.2015 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2015/2016 година
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 160 от 02.04.2015 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията, свързани с тях
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията, свързани с тяхизм. и доп. _
РЕШЕНИЕ № 163 от 02.04.2015 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услугиизм. и доп. _

 

Вашият коментар