Държавен вестник бр. 28 от 17.04.2015 г.

Държавен вестник, брой 28 от 17.04.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване

Президент на републиката

УКАЗ № 51 за награждаване на проф. д-р Виолета Димитрова Маринова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 52 за награждаване на проф. Христо Христов Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 09.04.2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 14.04.2015 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 14.04.2015 г. за изменение на Постановление № 245 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 на МС от 9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 14.04.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
РЕШЕНИЕ № 238 от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 239 от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каваците – север“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 240 от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Смокините – юг“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 241 от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Смокините – север“, община Созопол, област Бургас

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване
НАРЕДБА № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, и Административния съд – Хасково, за 2015 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, и Административния съд – Хасково, за 2015 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Административния съд – Шумен, за 2015 г.

 

Вашият коментар