Съда в Люксембург постанови, че Европейската централна банка не е компетентна да регламентира системите за клиринг

curiaОбщият съд в Люксембург отмени публикуваната от Европейската централна банка (ЕЦБ) на 5 юли 2011 г Рамка за надзор на Евросистемата, която описва ролята на ЕЦБ в надзора на „платежните системи и системите за клиринг и сетълмент“ и задължава централните контрагенти да се намират в еврозоната.

 

Според Европейския съд, Евросистемата включва Европейската централна банка (ЕЦБ), както и националните централни банки на държавите членки, приели еврото като обща валута. На 5 юли 2011 г. ЕЦБ публикува на своята интернет страница Рамката на надзор на Евросистемата, описваща ролята на последната в надзора на „платежните системи и системите за клиринг и сетълмент“. Според ЕЦБ надзорът на всички тези системи и инфраструктури произтича от задачата, която и възлага ДФЕС да насърчава нормалното функциониране на платежните системи, и от член 22 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, който предвижда възможност „ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с други страни“.

В тази рамка за надзор ЕЦБ уточнява, че системите за сетълмент на ценни книжа и организациите за клиринг посредством централни контрагенти (наричани по-нататък „централни контрагенти“) са основни съставни части на финансовата система. Тази система би могла да бъде засегната по системичен начин от финансов, юридически или оперативен проблем, възникнал в тези системи. Такъв е по-специално случаят за централните контрагенти, доколкото те представляват съсредоточие на рискове както от гледна точка на ликвидност, така и на кредит. В рамката за надзор е подчертано, че нарушено функциониране на разположени извън еврозоната инфраструктури може да има отрицателни последици върху платежните системи, намиращи се в еврозоната, въпреки че Евросистемата няма никакво пряко влияние върху подобни инфраструктури. От това ЕЦБ прави извода, че инфраструктурите, извършващи сетълмент на сделки в евро, би трябвало да бъдат правно регистрирани, контролирани и да извършват всички основни функции в еврозоната.

ЕЦБ уточнява, че тази политика на местонахождение се прилага към централните контрагенти, които средно имат нетна дневна кредитна експозиция от повече от 5 милиарда евро в една от основните категории продукти, изразени в евро.

Обединеното кралство подава жалба до Общия съд на Европейския съюз, поддържайки по- специално, че ЕЦБ не е компетентна да налага изискване за местонахождение по отношение на централните контрагенти.

В решението си от днес Общият съд отменя публикуваната от ЕЦБ Рамка за надзор на Евросистемата в частта, в която се предвижда изискване за местонахождение в държава членка от Евросистемата за централните контрагенти, участващи в клиринга на ценни книжа.

Като констатира, че предвиждането на подобно изискване надхвърля пределите на обикновения надзор, навлизайки в сферата на регламентирането на дейността на системите за клиринг на ценни книжа, Общият съд приема, че ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да регламентира дейността на тези системи, тъй като член 127, параграф 2 ДФЕС ограничава нейната компетентност само до платежните системи. Ето защо при липсата на изрично позоваване на клиринг на ценни книжа в член 22 от Устава, изразът „клирингови и платежни системи“ трябва да се тълкува по-скоро като целящ да подчертае, че ЕЦБ е компетентна да приема регламенти с цел да осигури ефикасността и сигурността на платежните системи, включително тези, включващи фаза на клиринг, отколкото като възлагащ на ЕЦБ самостоятелна компетентност за регламентиране на всички клирингови системи.

По-нататък Общият съд отхвърля доводите на ЕЦБ, според които възложената и с ДФЕС задача за насърчаване на нормалното функциониране на платежните системи предполага, че тя задължително разполага с правомощието за регламентиране на дейността на инфраструктурите за клиринг на ценни книжа. В случай, че ЕЦБ приеме, че това правомощие е необходимо за правилното изпълнение на посочената задача, Общият съд обявява, че тя следва на основание член 129, параграф 3 ДФЕС да поиска от законодателя на Съюза да измени член 22 от Устава, като добави изрично позоваване на системите за клиринг на ценни книжа.

 

Общ съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 29/15

Люксембург, 4 март 2015 г.

Решение по дело T-496/11 Обединено кралство/Европейска централна банка

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Вашият коментар