Държавен вестник бр. 23 от 27.03.2015 г.

Държавен вестник, брой 23 от 27.03.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 12.03.2015 г. по конституционно дело № 8 от 2014 г.
ЗАКОН за електронните съобщения
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 17.03.2015 г. по конституционно дело № 1 от 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 23.03.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
РЕШЕНИЕ № 183 от 20.03.2015 г. за изменение на Решение № 789 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-7 Търнак“, разположена на територията на областите Плевен и Враца , и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 789 на Министерския съвет от 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 789 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-7 Търнак“, разположена на територията на областитеПлевен и Враца
РЕШЕНИЕ № 184 от 20.03.2015 г. за изменение на Решение № 788 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-5 Деветаки“, разположена на територията на областите Ловеч, Плевен и Габрово, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 788 на Министерския съвет от 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 788 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-5 Деветаки“, разположена на територията на областите Ловеч, Плевен и Габрово
РЕШЕНИЕ № 185 от 20.03.2015 г. за изменение на Решение № 790 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-9 Мизия“, разположена на територията на област Враца, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 790 на Министерския съвет от 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 790 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-9 Мизия“, разположена на територията на област Враца
РЕШЕНИЕ № 186 от 20.03.2015 г. за изменение на Решение № 791 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-10 Ботево“, разположена на територията на областите Враца и Монтана, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 791 на Министерския съвет от 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 791 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-10 Ботево“, разположена на територията на областите Враца и Монтана
РЕШЕНИЕ № 187 от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „СБА“, община Каварна, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 188 от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 190 от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Козлука“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 191 от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Созопол-Буджака“, община Созопол, област Бургас

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 2409 от 2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози
НАРЕДБА № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози

 

Вашият коментар