Държавен вестник бр. 22 от 24.03.2015 г.

Държавен вестник, брой 22 от 24.03.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
ЗАКОН за търговския регистър
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за българското гражданство
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ЗАКОН за кредитните институции
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 39 за назначаване на Димитър Здравков Георгиев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 19.03.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 19.03.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 19.03.2015 г. за изменение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите, приета с Постановление № 184 на Министерския съвет от 2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 на МС от 17.10.2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието навредни съставки в цигарите
НАРЕДБА за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лица, проявили лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 19.03.2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, приет с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Iз-1935 от 2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване
НАРЕДБА № Iз-1935 от 25.10.2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Вашият коментар